تیرماه بر میگردم

دوستان .
فعالیت کانال از 13 تقریبا تموم میشه به مدت 3ماه (تیرماه)
سایت هم بسته میشه و تایم میخوره.
سرویس فیس ایت هم ولی پا برجا میمونه قدرتمند همراهی کنید با هم دیگه نگهش دارین.
بوست هم مسئولیتش به کانال Dota2guys داده شده برای هماهنگی با ادمینش هماهنگ کنید .
تیم اسپیک پابرجا میمونه .

TeamSpeak Server : 185.236.36.111:13
Faceit Link : SteamGuys Iranian FaceIt Community